top of page

Bakuna Para sa Lahat: World Immunization Week


Ang World Immunization Week ay isang taunang pagdiriwang na nagpapakita ng pagbibigay halaga sa mga bakuna at ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa buong mundo. Sa TeleCure, mahalaga sa amin ang kalusugan ng aming mga pasyente, kaya nais naming ibahagi sa inyo ang impormasyon tungkol sa bakuna at kung paano ito makakatulong sa inyong kalusugan.


Ano nga ba ang bakuna?


Ang bakuna ay isang uri ng gamot na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakit. Ito ay binubuo ng mga patay o mahinang mikrobyo na nagtutulungan upang mabuo ang resistensya ng katawan sa paglaban sa mga sakit na ito. Sa madaling salita, ang bakuna ay nagtutulungan upang magkaroon ng proteksyon ang katawan sa mga sakit na maaaring idulot ng mga mikrobyo.


Paano ba gumagana ang bakuna?


Ang bakuna ay nagtuturo sa ating katawan kung paano labanan ang mga mikrobyo na maaaring maging sanhi ng mga sakit. Kapag nakatanggap ng bakuna, nag-aaral ang ating immune system kung paano labanan ang mga mikrobyo at gumagawa ng mga antibodies upang mas maging malakas ang resistensya nito laban sa mga sakit. Sa ganitong paraan, ang ating katawan ay handa na labanan ang mga sakit kahit na makasalamuha natin ito.


Bakit kailangan kong magpabakuna?


Ang pagpapabakuna ay mahalaga upang protektahan ang iyong sarili at ang iba sa mga nakakahawang sakit. Ito ay isang epektibong paraan upang mapababa ang kaso ng mga sakit at makaiwas sa pagkakaroon ng epidemya. Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, nagkakaroon tayo ng proteksyon laban sa mga sakit na maaring magdulot ng komplikasyon, at mas maiiwasan ang pagkakaroon ng malubhang sakit.


Ligtas ba ang bakuna?

Ang mga bakuna ay dumaan sa mahabang proseso ng pagsusuri bago ito maaprubahan ng mga eksperto sa kalusugan. Ito ay pinakamahalagang hakbang upang masiguro na ligtas ang mga bakuna. Mayroon ding mga monitoring program na tumututok sa mga epekto ng bakuna sa kalusugan ng mga tao upang masiguro na ligtas ito. Kaya naman, ang mga bakuna na ginagamit ngayon ay ligtas at epektibo upang protektahan tayo laban sa mga sakit.


Mayroon bang side effects ang pagpapabakuna?


Tulad ng ibang gamot, ang mga bakuna ay mayroong mga posibleng side effects. Gayunpaman, ang mga ito ay karaniwang maliliit at pansamantala lamang. Mayroong mga common side effects tulad ng pangangati, pamamaga, at kirot sa lugar ng pagturok. Maaring mayroon ding pansamantalang pakiramdam ng pagkahilo, lagnat, o panghihina. Ngunit mahalagang tandaan na mas mabuti pa rin na magkaroon ng mga ganitong side effects kaysa magkasakit sa mga nakakahawang sakit.


Anong mga bakuna ang dapat kong makuha at kailan batay sa aking edad?


Ang mga bakuna ay kadalasang binibigay sa mga bata sa kanilang unang taon ng buhay, at mayroong mga panibagong bakuna na binibigay sa mga matatanda o sa mga taong mayroong mga komplikasyon sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga bakunang karaniwang ginagamit:

 • MMR (measles, mumps, rubella) - Binibigay sa mga bata sa kanilang unang taon ng buhay.

 • Varicella - Binibigay sa mga bata sa kanilang unang taon ng buhay.

 • Flu - Inirerekomenda na kumuha ng bakuna laban sa flu taun-taon para sa mga taong 6 na buwan pataas.

 • Pneumonia (PCV13 or PPSV23) - Inirerekomenda na kumuha ng bakuna laban sa pneumonia sa mga taong may mataas na panganib na magka-pneumonia tulad ng mga matatanda at mayroong mga komplikasyon sa kalusugan.

 • Rabies - Binibigay sa mga taong mataas ang panganib na magkaroon ng rabies tulad ng mga nagtatrabaho sa mga hayop.

 • Typhoid - Inirerekomenda sa mga taong naglalakbay sa mga lugar na may mataas na panganib na magka-typhoid.

 • Hepatitis A - Inirerekomenda sa mga taong naglalakbay sa mga lugar na may mataas na panganib na magka-hepatitis A.

 • Hepatitis B - Inirerekomenda sa mga taong may mataas na panganib na magka-hepatitis B tulad ng mga healthcare workers.

 • HPV (human papillomavirus) - Binibigay sa mga kababaihan para maiwasan ang pagkakaroon ng cervical cancer.

 • TdAP (tetanus, diphtheria, pertussis) - Inirerekomenda na kumuha ng bakuna na ito bawat 10 taon upang mapanatili ang proteksyon laban sa tetanus, diphtheria, at pertussis.

 • Meningococcal - Inirerekomenda sa mga taong may mataas na panganib na magka-meningococcal tulad ng mga naglalakbay sa mga lugar na may outbreak ng meningococcal.

 • Cholera - Inirerekomenda sa mga taong naglalakbay sa mga lugar na may outbreak ng cholera.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga bakuna at kung alin ang dapat mong makuha, makipag-ugnayan sa iyong doktor o sa mga eksperto sa kalusugan.Paano kung gustong magbuntis?

Kung planong magbuntis, mahalaga ang pagpapabakuna upang masiguro ang kalusugan ng inyong sanggol. Mayroong mga bakuna na kailangan ng mga kababaihan bago magbuntis upang maiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan ng sanggol. Narito ang ilan sa mga bakunang karaniwang inirerekomenda sa mga kababaihan na nais magbuntis:

 • MMR (measles, mumps, rubella) - Kailangan ng mga kababaihan na nais magbuntis na mayroon ng proteksyon laban sa measles, mumps, at rubella upang maiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan ng sanggol.

 • Varicella - Kailangan ng mga kababaihan na nais magbuntis na mayroon ng proteksyon laban sa varicella upang maiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan ng sanggol.

 • Hepatitis B - Inirerekomenda sa mga kababaihan na nais magbuntis upang maiwasan ang pagkakaroon ng hepatitis B na maaring idulot ng mga komplikasyon sa kalusugan ng sanggol.

 • Flu- inirerekomenda sa mga kababaihan bago at habang nagbubuntis na makatanggap ng bakuna upang maiwasan ang sakit sa baga na maaring mag dulot ng komplikasyon sa babae at sa sanggol.

Mahalaga ang pagpapabakuna upang protektahan ang kalusugan ng inyong sarili at ng mga taong nakapaligid sa inyo. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa mga bakuna, maari kayong magtanong sa inyong doktor o sa mga eksperto sa kalusugan.


Sa TeleCure, nais naming makatulong sa inyong pangangalaga sa kalusugan. Maaring mag-book ng appointment online o magtanong sa aming mga medical experts tungkol sa mga bakuna at kalusugan. Huwag nating kalimutan na ang pagpapabakuna ay isang epektibong paraan upang protektahan ang ating kalusugan at maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit. Magpa-bakuna na tayo para sa isang malusog na kinabukasan!

36 views0 comments

Comentarios


bottom of page